Stoyanovskiy O / Velichko I
Brouwer A / Meeuwsen R